Электрические сады репталов

Ⰳⱃⱆⱂⱂⰰ ⰺⰳⱃⰰⱓⱋⰰⱝ ⰿⱆⰸⱏⰺⰽⱆ ⰴⰾⱝ ⱝⱎⱂⰵⱃⰺⱌⱏⰺ. Ⱂⱃⱁⰵⰽⱅ ⰱⱏⰺⰾ ⱁⱄⱀⱁⰲⰰⱀ ⰲ 2014-ⱁⰿ ⰳⱁⰴⱆ ⰺ ⱄ ⱅⰵⱈ ⱂⱁⱃ ⰸⰰⱂⰺⱄⰰⰾ ⰴⰲⰰ ⰰⰾⱐⰱⱁⰿⰰ ⰽⱁⱄⰿⰺⱍⰵⱄⰽⱁⰺ ⰿⱆⰸⱏⰺⰽⰺ. Ⱂⱃⱁⱄⰾⱆⱎⰺⰲⰰⱀⰺⰵ ⰴⰰⱀⱀⱏⰺⱈ ⰰⰾⱐⰱⱁⰿⱁⰲ ⱆⰽⱃⰵⱂⰾⱝⰵⱅ ⱍⰵⱎⱆⱓ, ⰰ ⱂⱁⰽⱆⱂⰽⰰ ⰺⱈ ⱆ ⰰⱃⱅⰺⱄⱅⰰ ⱆⰲⰵⰾⰺⱍⰺⰲⰰⰵⱅ ⰴⰾⰺⱀⱆ ⱈⰲⱁⱄⱅⰰ.

Альбомы